(044) 39-00-888
(044) 39-00-888
info@sk-mir.com
 
Умови договору страхування

ТЕРМІНИ

Страховик – Відкрите акціонерне товариство "Cтрахова компанія "Мир", створене відповідно до чинного законодавства України для здійснення страхової діяльності.

Страхувальник – юридична особа або дієздатний громадянин, що уклав із Страховиком Договір добровільного страхування наземних транспортних засобів.

Вигодонабувач – особа, що призначається Страхувальником для отримання відшкодування.

Період страхування – період часу, протягом якого Страховик несе відповідальність за відшкодування збитків по прийнятим на страхування ризикам.

Транспортний засіб (ТЗ) – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

ПДР – "Правила дорожнього руху", затверджені постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) № 1094 від 31.12.1993р. (із послідуючими змінами і доповненнями).

Додаткове обладнання – автомобільна телерадіоапаратура, прилади, позаштатне обладнання салонів, в тому числі світлове і сигнальне, та інші предмети, які встановлені на ТЗ додатково до заводської комплектації.

Повна конструктивна загибель – такий рівень пошкоджень ТЗ та/або додаткового обладнання внаслідок настання страхового випадку, коли витрати на відновлювальний ремонт мають становити не менше 80 % відповідної страхової суми.

Методика – "Науково-методичні рекомендації з питань проведення автотоварознавчої оцінки транспортних засобів", Додаток № 2 до наказу Міністерства юстиції України від 01.10.99 №60/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1999 р. за №689/3982.

Дійсна вартість транспортного засобу – це вартість нового ТЗ або такого автомобіля, що був у використанні, яка визначається на підставіМетодики з урахуванням таких чинників:

- вартості нового ТЗ за цінами заводу-виробника або дилера, з коригуванням розміру ціни, в залежності від строку експлуатації і фактичного пробігу ТЗ, а, в окремих випадках, – з урахуванням митного збору;

- дійсного технічного стану ТЗ, інтенсивності та умов його експлуатації і зберігання.

КАСКО – термін, який застосовується при страхуванні ТЗ. Він охоплює ризики пошкодження (загибелі) та викрадення виключно ТЗ і додаткового обладнання до нього, і не стосується страхування пасажирів і вантажів (багажу), що перевозяться ТЗ, відповідальності перед третіми особами тощо.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Договір укладено на підставі "Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)" ВАТ "Страхова компанія "Мир" (надалі – Правила). Страховик укладає договори добровільного страхування:

- транспортних засобів, які знаходяться у технічно справному стані;

- додаткового обладнання до цих транспортних засобів.

1.2. Страхувальником може бути власник ТЗ, зазначеного в Договорі страхування, або інша особа, яка має майновий інтерес, що не суперечить законодавству України, щодо володіння, користування, розпорядження цим ТЗ.

1.3. Страхувальником також може бути юридична особа та/чи дієздатний громадянин, що укладає Договір страхування на користь особи, зазначеної у п.1.2. цього Договору.

1.4. На страхування не приймаються транспортні засоби, які мають значні механічні і корозійні пошкодження кузову та лакофарбового покриття.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ.

2.1. Предметом цього Договору є взяття Страховиком на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхове відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу або іншій особі визначеній Страхувальником, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору.

2.2. Об`єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов`язані: з володінням, користуванням і розпорядженням ТЗ, вказаним в Договорі страхування.

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ.

3.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Страховими ризиками по цьому Договору страхування є обрані Страхувальником ризики з наступного переліку:

3.1.1. Пошкодження (знищення) ТЗ та/чи його додаткового обладнання внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) та інші пошкодження застрахованого ТЗ, які сталися під час його руху або пересування іншого ТЗ – надалі "ДТП".

3.1.2. Пошкодження (знищення) ТЗ та/чи його додаткового обладнання внаслідок протиправних дій третіх осіб (ПДТО), а також таємне чи відкрите викрадення (внаслідок крадіжки, грабежу, розбійних дій) додаткового обладнання ТЗ – під час знаходження цього ТЗ у будь-якому місці, надалі – "ПДТО".

3.1.3. Пошкодження (знищення) ТЗ, та/чи його додаткового обладнання внаслідок стихійного лиха, падіння дерев та інших предметів, нападу тварин, пожежі або вибуху у цьому ТЗ внаслідок причин внутрішнього характеру, а також інших випадкових подій і природних явищ, надалі – "ІВП".

3.1.4. Таємне чи відкрите викрадення (внаслідок крадіжки, грабежу, розбійних дій) ТЗ під час його знаходження у будь-якому місці, надалі – "ВИКРАДЕННЯ".

3.2. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Cтрахувальнику, Вигодонабувачу або іншій третій особі. Страховим випадком є подія, зазначена Страхувальником в Договорі страхування, з переліку, вказаному у п. 3.1., що фактично настала в період дії Договору страхування на території дії, вказаної в Договорі страхування під час користування ТЗ особами, вказаними в Договорі страхування і підтверджена документально, згідно з умовами Договору страхування.

3.3. За умовами Договору страхування, Страховик відшкодовує тільки прямий збиток в межах вартості автомобіля або його часток на дату страхового випадку. Прямий матеріальний збиток – це вартісне значення реальних витрат, які несе Страхувальник при пошкодженні транспортного засобу.

4. СТРАХОВА СУМА. ФРАНШИЗА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ.

4.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов`язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Для ризиків КАСКО розміри страхових сум визначаються не вище дійсної вартості ТЗ (додаткового обладнання). По всіх видах страхування страхова сума протягом терміну дії Договору зменшується на суму виконаних страхових відшкодувань.

4.2. Якщо розмір дійсної вартості ТЗ, який повідомив Страхувальник, викличе сумнів у Страховика, останній має право вимагати у Страхувальника документ, що підтверджує вказану суму (рахунок-фактуру завода-виробника або дилера), або запропонувативизначити вартість об'єкту страхування експертним

4.3. Дійсна вартість додаткового обладнання до ТЗ визначається на підставі документів на їх придбання (гарантійний паспорт, довідка рахунок тощо) з додаванням вартості робіт на його встановлення і вирахуванням відсотка його зносу.

4.4. Розмір спрацювання (зносу) ТЗ і додаткового обладнання до них визначається згідно з Методикою.

4.5. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування. Франшиза використовується для кожного окремого страхового випадку. Цим Договором встановлюється безумовна франшиза, яка складає певний відсоток від страхової суми, вказаний в Договорі страхування.

4.6. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Розмір страхового тарифу визначається в залежності від низки факторів для різних ризиків, що страхуються: марки, моделі, терміну експлуатації та потужності двигуна ТЗ, умов зберігання автомобіля, міри надійності протиугінних пристроїв, водійського стажу осіб, що мають право керувати ТЗ.

4.7. Страхова премія (внесок, платіж) – плата за страхування (може складатись з декількох внесків). Внесенням першого платежу вважається або: момент зарахування коштів на рахунок Страховика (при безготівковій сплаті) або отримання квитанції (у випадку внеску готівкою).

5.ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

5.1. Якщо за період дії Договору страхування Страхувальник побажав змінити його умови, то у цьому випадку здійснюється перерахунок страхової премії і до Договору складається Додаток про зміну умов Договору, завірений підписами і печатками Сторін.

5.2. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:

- виконання страхових зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

- несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором терміни. При цьому Страховий договір може вважатись достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений протягом 10 робочих днів з дня, що визначений у Договорі;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

5.3. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування.

5.3.1. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором.

5.3.2. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору за вирахуваннямнормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, які були здійснені за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена невиконанням Страховиком умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

6. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ.

6.1. Для підтвердження наявності страхового випадку по ризику "ДТП":

- довідка з ДАІ (міліції) або відповідного компетентного органу іншої держави (при настанні ДТП за межами України) із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) ТЗ, реквізитів машини, учасників ДТП, повних імен і реквізитів винних осіб (якщо такі є), переліку пунктів ПДР, порушених учасниками ДТП.

6.2. Для підтвердження наявності страхового випадку по ризику "ПДТО":

- довідка з органів внутрішніх справ із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) ТЗ, реквізитів машини, місця, часу та обставин настання події, переліку пошкоджень, завданих транспортному засобу.

6.3. Для підтвердження наявності страхового випадку по ризику "ІВП":

- довідка встановленого зразка з дорожньої служби, органів пожежного нагляду, іншої компетентної організації

– відповідно до характеру страхового випадку, із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) ТЗ, реквізитів машини, місця та часу пошкодження ТЗ, причин заподіяння шкоди, переліку пошкоджень, завданих транспортному засобу.

- довідка з метеорологічної та/або сейсмологічної служби про стихійне лихо в місці настання страхового випадку (при заподіянні шкоди внаслідок стихійного лиха).

6.4. При викраденні ТЗ – ризик "ВИКРАДЕННЯ":

6.4.1. довідка з органів внутрішніх справ із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) ТЗ, реквізитів ТЗ, місця та часу викрадення машини та її обладнання;

6.4.2. довідка про відкриття кримінальної справи по факту викрадення ТЗ;

6.4.3. В разі викрадення ТЗ Страхувальник зобов'язаний надати Страховику свідоцтво про реєстрацію (тимчасовий реєстраційний талон) та повний комплект оригінальних ключів від викраденої машини протягом 24 годин з моменту заяви про подію (за винятком випадків, коли ці речі були вилучені у Страхувальника органами МВС). При невиконанні цієї умови Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

6.5. Страховику надаються документи, що підтверджують розмір збитків внаслідок настання страхового випадку, а саме:

6.5.1. Акт автотоварознавчої експертизи, що здійснюється за вибором та за рахунок Страховика. У випадку, якщо Страхувальник не згоден з висновками цієї експертизи, він може за свій рахунок запросити незалежного експерта. Експертизу виконує незалежна експертна організація, яка має на це право згідно чиного законодавства.

6.5.2. В окремих випадках, за згодою Страховика та Страхувальника, розмір збитків визнається на підставі рахунків СТО.

7. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.

7.1. Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов Договору страхування при настанні страхового випадку.

7.2. Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

7.3. Для здійснення виплати страхового відшкодування Страховику мають бути надані такі документи:

7.3.1. Заява Страхувальника на отримання страхового відшкодування.

7.3.2. Договір страхування – примірник Страхувальника.

7.3.3. Документи, що підтверджують право Страхувальника на користування ТЗ, зазначеним у Договорі страхування.

7.3.4. Документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (користувача) – свідоцтво про реєстрацію, довіреність, договір купівлі – продажу, договір оренди та/або інші документи, за змістом яких Страхувальник має право користуватись ТЗ.

ПРИМІТКА. Якщо Страхувальник уклав Договір страхування з умовою виплати відшкодування на користь Вигодонабувача (повністю або частково), то при настанні страхового випадку розмір частки відшкодування, яку отримує Вигодонабувач, не може перевищити підтвердженого документально розміру його майнового інтересу щодо застрахованого ТЗ.

7.3.5. Документи, зазначені в п.п.6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. цього Договору, які підтверджують факт настання страхового випадку по конкретному ризику та розмір збитків.

7.3.6. Документ, що підтверджує особу, а саме: паспорт, військовий квиток, службове посвідчення тощо (подається фізичною особою – отримувачем страхового відшкодування).

7.3.7. Довідка про ідентифікаційний код платника податків (подається фізичною особою – отримувачем страхового відшкодування).

7.3.8. Свідоцтво про реєстрацію застрахованого ТЗ.

7.4. Документи, зазначені у п. 7.3. цього Договору, надаються Страховику у формі:

- оригінальних примірників;

- нотаріально завірених копій;

- простих копій, за умови надання Страховику можливості звірення цих паперів з оригінальними примірниками документів.

7.5. Якщо документи, зазначені в п. 7.3. цього Договору, не надані у повному обсязі та/чи у потрібній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата,штамп, з виправленням тексту тощо), то виплата страхового відшкодування не проводиться до ліквідації цих зауважень. Повідомлення про це Страховик надсилає Страхувальнику рекомендованим листом, який має бути відправлено протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання зазначених документів.

7.6. Для здійснення виплати страхового відшкодування по ризику "ВИКРАДЕННЯ" Страхувальник, крім документів, вказаних в п.7.3. цього Договору, повинен представити Страховику повний комплект ключів застрахованого ТЗ.

7.7. Здійснення виплат страхового відшкодування проводиться, за вибором Страховика, одним із нижчезазначених способів, або їх поєднанням:

7.7.1. Шляхом виплати грошових коштів Страхувальнику (в межах страхової суми).

7.7.2. За письмовим розпорядженням Страхувальника (власника ТЗ), виплата страхового відшкодування може здійснюватися безпосередньо виконавцю ремонтно-відновлювальних робіт, шляхом оплати вартості наданих послуг (включаючи вартість запчастин, матеріалів та робіт), згідно відповідних кошторисів (рахунок-фактура, наряд-замовлення тощо).

7.8. Страховик відшкодує тільки прямий збиток в межах вартості автомобіля або його часток на дату страхового випадку. Прямий матеріальний збиток – це вартісне значення реальних витрат, які несе Страхувальник при пошкодженні ТЗ.

7.9. Втрата товарної вартості не відшкодовується.

7.10. Розрахунок виплат страхових відшкодувань по ризикам "ДТП", "ПДТО", "ІВП" з урахуванням зносу визначається за формулою:

В = (ВРРМ + ВЗД – З) – Ф , де ВРРМ – вартість ремонтних робіт та матеріалів;

ВЗД – вартість замінених (нових) деталей;

З – амортизаційний знос;

Ф – франшиза.

7.10.1. За умови страхування ТЗ без урахування зносу, З=0.

7.11. Загальний розмір сум страхового відшкодування протягом терміну дії Договору не може перевищити для конкретного ТЗ – розміру страхової суми, встановленої для ТЗ по ризикам КАСКО.

7.12. У випадку відшкодування по рахунках СТО рішення про заміну або ремонт пошкоджених деталей приймає Страховик за погодженням з СТО.

7.13. Для здійснення виплати страхового відшкодування по ризикам ДТП, ПДТО та ІВП Страхувальник, крім документів, вказаних в п.7.3. цього Договору, повинен представити ТЗ Страховику для огляду та для автотоварознавчої експертизи. За вимогою Страховика Сторони складають акт огляду ТЗ після пошкодження. На підставі наданих документів Страховик складає страховий акт за формою, що встановлена Страховиком, який підтверджує розмір прямих збитків і визначає розмір страхового відшкодування. У випадку, коли може бути встановлено вину іншого учасника ДТП, Страховик має право запросити його телеграмою для прийняття участі в складані акту автотоварознавчої експертизи.

7.14. Термін прийняття рішення про виплату страхового відшкодування по ризикам ДТП, ПДТО та ІВП складає 15 робочих днів після огляду ТЗ та одержання Страховиком всіх необхідних документів, зазначених у п. 7.3. цього Договору страхування.

7.14.1. Термін виплати страхового відшкодування по ризикам ДТП, ПДТО та ІВП складає 15 банківських днів після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

7.15. В разі повної конструктивної загибелі ТЗ та/чи додаткового обладнання розміри заподіяної шкоди та остаточної вартості ТЗ визначаються шляхом проведення автотоварознавчої експертизи. При цьому Страховик проводить, на власний розсуд, виплату страхового відшкодування за одним із трьох варіантів:

7.15.1. У розмірі витрат на відновлення, визначених з урахуванням умови Договору страхування, встановленої згідно визначення розміру прямих збитків, та з вирахуванням встановленої франшизи.

7.15.2. У розмірі страхової суми, з вирахуванням встановленої франшизи та остаточної вартості ТЗ. При цьому ТЗ залишається у Страхувальника.

7.15.3. В розмірі страхової суми, з вирахуванням встановленої франшизи, якщо Страхувальник у письмовій заяві за формою, встановленою Страховиком, заявить останньому про відмову від своїх прав на застрахований ТЗ. Пошкоджений ТЗ приймається Страховиком на свій баланс після зняття ТЗ його власником з обліку в органах ДАІ. Витрати по зняттю ТЗ з обліку Страховиком не покриваються.

7.16. Після виплати страхового відшкодування відремонтований ТЗ (додаткове обладнання) мають бути надані для огляду представнику Страховика. В іншому разі претензії Страхувальника при настанні у майбутньому пошкоджень тих же частин ТЗ не приймаються.

7.17. У разі, коли на момент укладення Договору страхування розмір страхової суми становив певну частку дійсної вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від збитків, визначених при настанні страхового випадку.

7.18. Якщо виявиться,що при укладанні Договору страхування, страхова сума була свідомо завищена Страхувальником, то Страховик провадитиме відшкодування із розрахунку дійсної вартості ТЗ за цінамиі тарифами, що діяли на момент укладання Договору страхування.

7.19. Якщо в довідці ДАІ (з місця ДТП) не вказано стан водія – Страхувальника (користувача) (тверезий / не тверезий) Страховик направляє запит в ДАІ протягом 2-х діб після отримання довідки ДАІ з місця ДТП. У зв`язку з цим, прийняття рішення про відшкодування може бути відкладено до отримання Страховиком відповіді ДАІ або копії постанови суду.

7.20. При настанні страхового випадку за ризиком "ВИКРАДЕННЯ" і проведенні виплати страхового відшкодування, розмір останнього (СВ) визначається за формулою:

СВ = СС – Ф – СВ (ДТП, ПДТО, ІВП), де

СС – розмір страхової суми ;

Ф – розмір визначеної у Договорі страхування безумовної франшизи по ризику "ВИКРАДЕННЯ";

СВ (ДТП, ПДТО, ІВП) – загальна сума страхових відшкодувань, які було виплачено по ризикам ДТП, ПТДО,

ІВП для ТЗ до дня його викрадення.

7.21. Прийняття рішення про виплату страхового відшкодування за викрадений ТЗ проводиться протягом 15 робочих днів після закінчення попереднього слідства (його зупинення, складання обвинувального висновку, закриття кримінальної справи тощо) про що надається відповідна довідка, за умови, що справа не відновлена протягом цього терміну, але не раніше ніж 2 місяці після викрадення (угону).

7.21.1. Термін виплати страхового відшкодування за викрадений ТЗ складає 15 банківських днів після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

7.22. Обов'язковою умовою для виплати страхового відшкодування по ризику "ВИКРАДЕННЯ" є письмова заява отримувача відшкодування про відмову від своїх прав на застрахований ТЗ, який було викрадено. Ця заява не може бути зроблена умовно і не може бути взята назад. При цьому, якщо після отримання від Страховика суми відшкодування за ТЗ при настанні страхового випадку по ризику "ВИКРАДЕННЯ", зазначений ТЗ буде знайдено, отримувач відшкодування зобов'язаний, на вимогу Страховика, повернути суму страхового відшкодування протягом одного місяця з дня отримання відповідного листа Страховика, за винятком витрат на ліквідацію пошкоджень ТЗ, якщо такі мають місце. Після цього, протягом п'яти робочих днів Страховик має передати ТЗ отримувачу відшкодування.

7.23. При будь-яких виплатах страхового відшкодування за договорами, страхові внески за якими сплачуються частинами, із розміру суми відшкодування, на вимогу Страховика, вираховується сума несплачених внесків.

7.24. Страховик має право затримати виплату страхового відшкодування, якщо:

7.24.1. Він має обґрунтовані сумніви щодо майнового інтересу Страхувальника (Експлуатанта, Вигодонабувача) щодо отримання страхового відшкодування, тобто документально не визначена особа, майну якої заподіяно шкоду внаслідок настання страхового випадку. Страхове відшкодування не виплачується, поки що не будуть подані необхідні докази.

7.24.2. Він має обґрунтовані сумніви у достовірності даних, поданих Страхувальником (Експлуатантом, Вигодонабувачем) щодо обставин страхового випадку. Страхове відшкодування не виплачується, поки що не будуть подані необхідні докази.

7.24.3. Відповідними органами внутрішніх справ, за наявності ознак шахрайських дій щодо застрахованого ТЗ, було порушено кримінальну справу проти Страхувальника, Експлуатанта або їх представників, і ведеться розслідування обставин, що призвели до виникнення шкоди.

Питання про виплату страхового відшкодування вирішується протягом 20 (двадцяти) банківських днів після закінчення зазначеного розслідування (його зупинення, складання обвинувального висновку, закриття кримінальної справи тощо).

7.25. По страхових подіях що відбулись після моменту затримки платежу обумовленої частки страхової премії (у випадку сплати страхової премії в розстрочку) до моменту погашення заборгованості страхові відшкодування сплачуються пропорційно внесеній частці страхової премії. Якщо заборгованість не сплачено впродовж 10 днів Страховик діє згідно з Розділом 5 цього Договору.

8. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ.

8.1. Страховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування внаслідок:

- навмисних дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов`язані з виконанням громадянського чи службового обов`язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров`я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

- вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

- подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об`єкт страхування або про факт та обставини настання страхового випадку;

- отримання Страхувальником відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

- несвоєчасного повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

- корозії, гниття й інших природних властивостей матеріалів, використовуваних у ТЗ і причепі до нього, через збереження в несприятливих умовах, природних хімічних процесах і т.д.;

- використання ТЗ і причепів до нього в аварійному стані;

- керування ТЗ особою яка не мала на це права або(і) знаходилась у стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння;

- непокори владі, учинення кримінально карних дій;

- використання ТЗ не по призначенню.

8.2 Страховик не відшкодовує збиток, якщо відбулися тільки ушкодження (знищення) шин ТЗ і причепа до нього в результаті руху або ДТП;

8.3. Не відшкодовується збиток внаслідок:

- військових дій, цивільних хвилювань;

- захоплення, конфіскації, арешту, зроблених цивільною або військовою владою;

- радіоактивного зараження ТЗ і причепів до нього.

8.4. У випадку викрадення ТЗ, якщо ключи або свідоцтво про реєстрацію ТЗ відсутні з приводу грубої необережності, Страховик може відмовити в виплаті страхового відшкодування.

8.5. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 15-ти робочих днів після отримання усіх необхідних документів та представлення застрахованого ТЗ (у випадку його пошкодження) для огляду та автотоварознавчої експертизи.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.

9.1. Страховик зобов'язаний:

- ознайомити Страхувальника з умовами і Правилами страхування. Наявність підпису Страхувальника на Договорі страхування є підтвердженням факту ознайомлення Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами страхування;

- протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

- здійснити виплату страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про виплату.

- тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

9.2. Страхувальник зобов'язаний:

- для укладання Договору страхування ТЗ подати Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком;

- вчасно вносити страхові платежі;

- впродовж дії Договору інформувати Страховика про будь-які обставини, що впливають на зміну ступеню страхового ризику;

- у випадку пошкодження ТЗ представити його Страховику для огляду та експертизи;

- ознайомити осіб, що допущені до керування ТЗ, з умовами Договору страхування.

9.3. Страховик має право:

- відмовити у виплаті страхового відшкодування частково або повністю у випадках невиконання Страхувальником вимог цього Договору. У цьому випадку частка відшкодування визначається Страховиком;

- достроково припинити дію Договору страхування відповідно до Розділу 5 цього Договору;

- вжити заходів щодо з'ясування обставин страхового випадку.

9.4. Страхувальник має право:

- на отримання страхового відшкодування в разі настання страхового випадку в розмірі заподіяного збитку, який визначається, згідно з умовами Договору страхування;

- за згодою Страховика, збільшити страхову суму за Договором страхування, з внесенням додаткового страхового платежу.

- достроково припинити Договір страхування ;

- у разі втрати страхового Договору в період дії Договору страхування звернутися до Страховика з письмовою заявою про надання дублікату. З моменту надання дублікату втрачений поліс вважається недійсним.

9.5. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені, розмір якої 0,05% від суми боргу за кожний день затримки.

9.6. Сторони несуть відповідальність за виконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з чинним законодавством України.

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.

10.1. У разі настання події, яка може у подальшому кваліфікуватись як страховий випадок, Страхувальник (користувач ТЗ) зобов'язаний:

10.1.1. При настанні ДТП – виконувати вимоги п. 2.9. ПДР, а саме:

а) негайно зупинити свій транспортний засіб і залишатись на місці пригоди;

б) увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки;

в) не переміщувати транспортний засіб і предмети, що мають відношення до пригоди;

г) повідомити про ДТП орган міліції, записати прізвища і адреси очевидців, чекати прибуття працівників міліції;

д) вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх та організувати об'їзд місця пригоди;

е) до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до складу офіційно затвердженої аптечки).

10.1.2. При настанні подій, передбачених пп. 3.1.1. – 3.1.4. цього Договору, в найкоротший термін повідомити про подію відповідні державні органи (міліцію, службу пожежної охорони тощо).

10.1.3. Вжити всіх можливих заходів для зменшення шкоди, заподіяної застрахованому ТЗ.

10.1.4. Протягом доби (крім вихідних та святкових днів) з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про подію, яка, згідно з переліком застрахованих ризиків, може бути визнана страховим випадком, відправити Страховику інформацію про цю подію (по факсу, телеграфу, електронною поштою тощо) за формою, встановленою Страховиком. Перевищення зазначеного терміну є припустимим у випадку, коли Страхувальник не мав фізичної можливості своєчасно направити це повідомлення, зокрема, внаслідок ушкодження здоров'я під час настання ДТП. Надання Страхувальнику (користувачу ТЗ) інструкцій, у зв'язку із названою подією, з боку Страховика або його повноважного представника, не є підставою для визнання цієї події страховим випадком.

10.1.5. Вжити всіх можливих заходів для встановлення і фіксації у документальному вигляді реквізитів третіх осіб, які можуть бути визнані винними у заподіянні шкоди застрахованому ТЗ. Зокрема, це стосується інших учасників ДТП.

10.1.6. Протягом двох робочих днів подати Страховику письмову заяву встановленої форми особисто.

10.2. При настанні збитків за ризиками ДТП, ПДТО та ІВП, Страхувальник зобов'язаний:

10.2.1. Надати Страховику або його представнику для огляду пошкоджений транспортний засіб (до початку ремонту) або його рештки для складання необхідних документів про заподіяння шкоди.

10.2.2. Повідомити Страховика, у зв'язку з заподіянням шкоди транспортному засобу, про можливість пред'явлення права вимоги до третіх осіб, винних у заподіянні збитків.

10.2.3. Передати Страховику документи, які є у Страхувальника,необхідні для виплати страхового відшкодування.

11. ПЕРЕХІД ЗАСТРАХОВАНОГО ТЗ У ВЛАСНІСТЬ ІНШОЇ ОСОБИ.

11.1. У випадку продажу, дарування або зміни в інший законний спосіб права власності на застрахований ТЗ, зазначений у Договорі страхування, Страхувальник має право:

- переоформити Договір страхування на ім'я нового власника;

- переоформити Договір страхування із зазначенням реквізитів нового ТЗ, який придбано замість попереднього, з перерахунком суми страхового платежу.

11.2. При переході застрахованого ТЗ, зазначеного у Договорі страхування, у власність іншої особи, Договір зберігає силу до закінчення терміну дії. При цьому, протягом п'яти робочих днів з дня отримання Страховиком відповідного повідомлення Страхувальника, Договір має бути переукладено з внесенням реквізитів нового Страхувальника або укладено відповідну додаткову угоду до Договору страхування.

11.3. У випадках, зазначених у пп. 11.1., 11.2. цього Договору, Страховик проводить такі дії:

11.3.1. Обчислює розмір частини страхового платежу, який відповідає проміжку часу (у днях) з моменту настання змін до закінчення терміну дії Договору страхування.

11.3.2. Розраховує для нових умов надання страхових послуг розмір страхового платежу:

- обчислений розмір річного страхового платежу зменшується пропорційно до терміну дії Договору страхування з урахуванням внесених змін;

- неповний місяць терміну дії Договору страхування вважається повним.

11.3.3. Якщо страховий платіж, розрахований у п. 11.3.2. цього Договору, більше за обчислений згідно з п. 11.3.1. цього Договору, то різниця між ними має бути сплачена Страховику. В іншому випадку Договір страхування переукладається без додаткових фінансових взаєморозрахунків.

12. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Заява на страхування є невід`ємною частиною Договору страхування.

12.2. При сплаті страхового відшкодування (по окремому або кількох страхових подіях загалом впродовж терміну дії Договору) на суму, що перевищує 70% початкової страхової суми (для окремого автомобіля) вважається що зобов`язання Страховика виконані у повному обсязі (у відношенні до цього автомобіля). Для відновлення страхування (у відношенні до автомобіля по котрому сума відшкодування перевищила 70% страхової суми) укладається новий Договір страхування.

12.3. Пожежа, вибух на застрахованому ТЗ, що виникли з вини Страхувальника (перевезення паливо-мастильних матеріалів (ПММ) або вибухонебезпечних матеріалів з порушенням вимог чинного законодавства України, виконання робіт Страхувальником на т/з або поряд з т/з з використанням відкритого вогню), страховим випадком не вважаються. Для підтвердження факту пожежі і обставин надається довідка з Державного пожежного нагляду.

12.4. У разі недосягнення згоди між Страховиком та Страхувальником з приводу висновку експерта, якого запросив Страхувальник за свій рахунок (п.6.5.1.), виконується третя експертиза за рахунок Страховика, при цьому незалежний експерт обирається за згодою Сторін.

12.5. При відшкодуванні збитків, заподіяних скляним деталям кузова, приладам зовнішнього освітлення, дзеркалам, що сталися вперше протягом дії цього Договору страхування за ризиком ДТП без вини водія, франшиза не використовується.

12.6. Пошкодження шин відшкодовується тільки тоді, коли вони виникають внаслідок події, що призвела за собою і інші збитки що належить відшкодувати. Розрахункова знижка за знос шин – 60%від вартості нових. Пошкодження та втрата ковпаків не відшкодовуються.

12.7. До Страховика, який сплатив страхове відшкодування, переходить у межах виплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник чи інша особа, що отримала страхове відшкодування, має до особи, винної у скоєні збитку.

12.8. Якщо протягом 3-х місяців після повідомлення про збиток вкрадені предмети будуть знайдені, Страхувальник зобов`язаний прийняти їх у володіння як власність.

12.9. Якщо після сплати страхового відшкодування буде встановлено, що Страхувальник не мав право на його отримання (згідно Договору страхування) або певної його частки, то він повинен повернути відповідну суму Страховику впродовж 15 діб після отримання письмової вимоги від Страховика.

12.10. Страховик відшкодовує документально підтверджені витрати на транспортування пошкодженого застрахованого ТЗ від місця аварії (що визнана страховим випадком) до найближчого місця зберігання чи місця ремонту, якщо ТЗ не міг рухатись власним ходом, на суму 750 грн.

12.11. Спори,що виникають з вимог про виплати за цим Договором страхування, розглядаються згідно з чинним законодавством України. Спори за вимогами до Страховика вирішуються в м. Києві.

12.12. Договір страхування визначається недійсним у разі:

- коли його укладено після страхового випадку;

- коли об`єктом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили;

12.13. Договір страхування визначається недійсним у судовому порядку.

Ім'я

Телефон

Зручний час

    Замовити
04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19, 5-й поверх
Тел./ Факс: (044) 39-00-888
E-mail: info@sk-mir.com
Страхування здійснюється на підставі ліцензії АВ 528890 від 21.05.2010
© 2014, СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»